Regulamin sklepu

Dane Administratora: Edu3dkacja Arkadiusz Markowski, ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa, NIP: 5372480022.

Poniżej znajdziesz regulamin Edu3Dkacja, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy o udział w kursie, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem ime3d@edu3dkacja.pl

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.ime3d.pl prowadzony przez właściciela marki Edu3Dkacja Arkadiusz Markowski, ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa, NIP: 5372480022. (dalej także jako: Sprzedający lub Usługodawca).

Regulamin został stworzony zarówno dla Konsumentów jak i Przedsiębiorców dokonujących zakupu poprzez stronę www.ime3d.pl. Niektóre z postanowień Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta lub też wyłącznie Przedsiębiorców.

Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.ime3d.pl

Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia oraz założenia konta w naszym serwisie. Ponadto każdy Klient otrzymuje niniejszy dokument wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedającego.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie związanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ime3d@edu3dkacja.pl Można również do nas napisać tradycyjny list! Na takie czekamy pod adresem: ul. Pory 60/27 02-757 Warszawa

 

§1 Definicje

 1. Klient – dalej również jako Konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ime3d.pl
 4. Sklep internetowy Ime3d – serwis internetowy dostępny pod www.ime3d.pl za pośrednictwem którego Klient/ Konsument może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar / Produkt– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, posiadające opis i cenę. Są bezpośrednią ofertą do zakupu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ime3D, a Klientem / Konsumentem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na stronie www.ime3d.pl
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/ Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru / Produktu.
 9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary. W Koszyku Klient może zmieniać ilość zamówionych produktów, jednocześnie widząc cenę zamawianego Towaru.
 10. Właściciel – założyciel i właściel marki Ime3d, administrator strony www.ime3d.pl
 11. Formularz rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.ime3d.pl za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
 12. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.ime3d.pl za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
 13. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 14. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedającym albo która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 16. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 17. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 18. Konto – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 19. Miejsce wydania Produktu – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
 20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie. Osobą trzecią nie jest przewoźnik.
 21. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail cyklicznych informacji dotyczących Produktów, nowości, promocji w Sklepie, działalności Sklepu lub Sprzedającego, ciekawych wydarzeń czy też pojawienia się nowych treści na blogu.
 22. Platforma ODR – (ang. Online Dispute Resolution) unijny serwis internetowy stanowiący jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Serwis ten działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 23. Płatność – zapłata za Produkt i Dostawę.
 24. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 25. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Klientem.
 26. Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
 27. Przedsiębiorca – podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 28. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa konsumenckiego.
 29. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu niebędące Adresem pocztowym Klienta, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 30. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ime3d.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 31. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub Dni roboczych określająca termin realizacji Zamówienia.
 32. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców.
 33. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.ime3d.pl m.in.: Formularz rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Formularz kontaktowy dla firm, Czat na żywo.
 34. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.
 35. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli Produkt:
 36. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 37. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klientowi, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 38. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 39. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 40. Wada prawna – sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 41. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności, Miejsce wydania Produktu, dane Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 

§2 Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej umożliwiamy Usługobiorcom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy dla firm, Newsletter,
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do:
  a. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b. poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej;
  c. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  e. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  g. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: ime3d@edu3dkacja.pl a także drogą pisemną na adres ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa
 4. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do Koszyka.
 6. Aby przejść do składania zamówienia należy kliknąć ikonkę koszyka. Klient zostanie poproszony o wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia dotyczących danych takich jak sposób płatności oraz dostawy. Kliknięcie przycisku “Przejdź do płatności” nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy wypełnić dane takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy. Żeby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę“. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności online.
 7. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 

§3 Warunki ogólne Umowy sprzedaży

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 2. Stronami Umowy sprzedaży są Sprzedający oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny Produktu i kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 3. W celu złożenia Zamówienia, nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta. Wystarczającym w tym wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
 4. Sprzedający może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług i dostarczania Produktów wolnych od jakichkolwiek Wad.
 6. Sprzedający zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.

 

§4 Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. dodanie do Koszyka Produktu/ów;
  b. wybór rodzaju Dostawy;
  c. wybór rodzaju Płatności;
  d. wybór Miejsca wydania Produktu;
  e. potwierdzenia złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę“.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego złożenia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a Zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub podmiotu świadczącego dla Sprzedającego usługę pośrednictwa finansowego.
 5. Doręczenie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówienia złożonego z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów.
 6. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca wydania Produktu.
 7. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 8. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§5 Sposoby Płatności

 1. Dostępne w Sklepie metody Płatności są następujące:
  a. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online);
  b. płatność przelewem 14 dni
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów Dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
 3. Usługa płatności online realizowana jest przez Tpay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, Plac Andersa 3/17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. Regulamin TPay. określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej pod adresem www.tpay.com
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano uprzednio Płatności.

 

§6 Dostawa

 1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Sprzedający umożliwia Klientom dostawę Produktów na terenie Polski przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej.
 3. Wszystkie Zamówienia na terytorium Polski wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej: InPost SA
 4. Dostawa Produktu powyżej 500 jest nieodpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów Dostawy, w tym kosztów i sposobów Dostawy poza terytorium Polski, są dostępne po kontakcie ze sprzedającym pod adresem ime3d@edu3dkacja.pl wraz z podaniem kraju wysyłki I listy zamówionych produktów.
 6. Czas realizacji Zamówienia (doręczenia Produktu) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wynosi od 1 do 3 Dni roboczych w przypadku przesyłki krajowej.
 7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 

§7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 3. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ime3d@edu3dkacja.pl lub pisemnie na adres: ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa,
  Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta.
 7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: ul. ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa,
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dla danego Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności online, Sprzedawca dokonuje rozliczenia za pośrednictwem tego systemu.
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

§8 Reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
  poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Reklamacje dotyczące towarów, mogą być zgłaszane:
  a) na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy
  b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane osoby składającej reklamację ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
  opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  b) wskazane przyczyny reklamacji;
  c) numer Zamówienia znajdujący się na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  d) oryginał lub kopia dowodu zakupu ( paragon lub faktura) to ułatwi rozpatrzenie
  reklamacji ale nie jest obligatoryjne.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od jej otrzymania zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach:
  a) wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego
  konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 6. Jeżeli Kupujący wystosował wobec Sprzedawcy niemożliwe do zrealizowania postępowanie reklamacyjne, które określi Sprzedawca i Ten nie ustosunkuje się do nich w określonym przez Regulamin terminie, uważa się że jest ono nieuzasadnione.
 7. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 8. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
  a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
  a. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  b. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  c. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – http://porady.konsumenci.org/).
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 5. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: ime3d@edu3dkacja.pl. Więcej informacji na temat Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.ime3d.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedozwolone.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
  a. wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
  b. zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  c. poprawę obsługi Klienta;
  d. rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
  e. wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  f. konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
  g. zmianę danych Sprzedającego (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
 3. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 5. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 6. Treści udostępniane na stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, wpisów czy innych form i materiałów nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
 8. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedającym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedający gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 roku.
Strona wykorzystuje pliki cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności